ลำดับตารางหลักสูตรอบรม Call Center ประจำเดือน มีนาคม
ตาราง Professional Contact Center Public Training
วิทยากรสถานที่จัดอบรมวันที่จัดอบรมอัตราอบรมสำรองที่นั่ง

1

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล article
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)

สอนเทคนิคการสื่อสาร ปรับวิธีการพูด-ทัศนคติ การเจรจา จับประเด็น เพื่อสร้างความประทับใจ
- SMART Communication ทักษะการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการ โดยใช้ Art & Feeling
- วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น (Face-to-Face และทางโทรศัพท์)
- มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
- อุปสรรคและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ
- ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
- วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยากให้เป็นความประทับใจ
- การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
- 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ประทับใจ
- วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
- วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
- เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
- การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการบริการ
- วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
- เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Thinking และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
- การใช้ Magic Words ด้วยทัศนคติและพลังคำพูดที่สร้างสรรค์..ที่ดีที่สุด
  (ทั้งคำพูด และการเขียนตัวอักษรต่างๆ ผ่านทาง Social Media)
- ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Role Playing & Workshop
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)
 

อ.สรวิทย์ บัวศรี
                          

Gold Orchid
Hotel

วันอังคารที่
10 มีนาคม
2563
9.00-16.30 น.
                            

4,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

 

                            

2

เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique)
article
เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร และบริการด้วย Service Mind
ทักษะการบริการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ..ด้วยความเข้าใจ
• พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อเรื่องร้องเรียน
• ปรับทัศนคติในการบริการรับเรื่องร้องเรียน & Service Mind
• ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานรับเรื่องร้องเรียน
• คุณสมบัติและทักษะของผู้ให้บริการ
• วิธีการวิเคราะห์ปัญหา และประเมินเรื่องร้องเรียน ด้วยความเข้าใจลูกค้า
• การวิเคราะห์ลูกค้า และระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียน
• ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรปฏิบัติในระหว่างการบริการรับเรื่องร้องเรียน

เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
• สาเหตุของข้อร้องเรียน
• ขั้นตอนและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียน
• วิธีการรับมือกับลูกค้าที่กำลังโกรธ อารมณ์ร้อน
• วิธีการฟังและจับประเด็น
• การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล
• การใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ
Case Analysis : วิเคราะห์ Case ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ วิธีการป้องกัน

40 เทคนิค..วิธีที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
• วิธีการแก้ไขปัญหา..อย่างมีประสิทธิผล
• เทคนิคการระงับอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ และการจัดการอารมณ์ของตนเอง
• เทคนิคการระบายความเครียด

เทคนิคการ
สื่อสารประสานงาน และการใช้คำพูดเชิงบวกในงานบริการ (Magic Words)
• เทคนิค-วิธีการพูด การรับฟัง การถาม จับประเด็น การควบคุมการสนทนา
• การใช้คำพูดที่ช่วยลดความขัดแย้ง / และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
• การเจรจาต่อรอง..และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• การจัดการและพูดกับลูกค้าที่ไม่ยอมวางสาย /พูดแรง ให้เย็นลง
• การพูดเพื่อติดต่อประสานงาน และการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Collaboration)
• การบริการ เพื่อเปลี่ยนคำร้องเรียนเป็นความพอใจ
• การนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า
• วิธีการรับเรื่อง การครอบครองปัญหา
• การปิดการสนทนา etc.

การตอบข้อร้องเรียน และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
Case Study & Practice : วิธีการพูดเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น..ให้ลูกค้าประทับใจ

Brainstorming & Coaching & Practice
VDO Analysis
Role Playing & Workshop
: Case Study

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันศุกร์ที่
13 มีนาคม
2563
9.00-16.30 น.

4,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

3

เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Telesales on Inbound & Outbound Phone)
หลักสูตรการเพิ่มยอดขาย ที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายการขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล
รายละเอียดหลักสูตร :
        1.    ความสำเร็จของพนักงานขาย (Telesales & Social Media)
        2.    เหตุผลที่ลูกค้า ตัดสินใจซื้อสินค้า
        3.    บทบาทของ Telesales
        4.    เหตุผลที่ทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จตามเป้า
        5.    เคล็ดลับนักขาย รางวัลยอดเยี่ยม "Thailand Call Center Agent Award สาขา Telesales"
        6.    การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงาน ทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นยอดนักขาย
        7.    กลยุทธ์และเทคนิคการขายทางโทรศัพท์..ให้ได้ยอด
        8.    เทคนิคการสื่อสาร การพูด การใช้น้ำเสียง สำหรับงานขายและการบริการ ให้โดนใจอย่างมีประสิทธิผล
        9.    เทคนิคการรับมือกับการบอกปัด และการจัดการกับข้อโต้แย้งหรือปฏิเสธ จากลูกค้า
                     • การสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจให้แก่ลูกค้า ถึงแม้ไม่เคยรู้จักกัน
                     • โทรอย่างไร...ไม่ให้เสีย Brand
                     • การโน้มน้าวและการเปลี่ยนข้อโต้แย้ง ให้เป็นยอดขาย
                     • วิธีสังเกต วิเคราะห์พฤติกรรม-คำพูดลูกค้า แต่ละประเภท
       10.    เทคนิคการสร้างแนวทางในการสนทนาและการปรับ Script  ให้น่าสนใจ
                     • Script เปิดการขาย เพื่อเปิดใจลูกค้า ด้วย Magic Word
                     • เทคนิคการถามเพื่อค้นหา-วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
                     • วิธีการนำเสนอขายสินค้าให้น่าสนใจ ดึงดูดใจในเวลาที่จำกัด
                     • การสร้างคำพูดและ วิธีการพูดเพื่อโน้มน้าว ให้ประสบความสำเร็จ
                     • Script มัดใจและปิดการขาย
       11.    ฝึกปฏิบัติ "การเพิ่มยอดขายแบบมืออาชีพ"
                    • ลูกค้าบน Social Media กับเทคนิคการเพิ่มยอดขายด้วยโทรศัพท์
                     • การเปิดการขาย การนำเสนอ การโน้มน้าว การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย
                     • การฟัง การตั้งคำถาม การให้ข้อมูล การขายเชิงที่ปรึกษา
                     • การสร้างสัมพันธ์หลังการขาย
                     • การเพิ่มฐานลูกค้า

Workshop - Role Playing & Practice : ฝึกการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
โดยใช้เทคนิคในการเปิดการขาย การนำเสนอ การตอบข้อโต้แย้ง
การโน้มน้าว-กระตุ้นการขาย และปิดการขาย

กิจกรรม “Build up Yourself”
มุ่งมั่นสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

อ.สรวิทย์ บัวศรี    

Gold Orchid
Hotel

วันอังคารที่
17
มีนาคม
2563
9.00-16.30 น.

5,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Call Center Supervisor มืออาชีพ article
(Professional Call Center Supervisor)

บทบาทภาระหน้าที่ของหัวหน้าทีมงาน, Call Center Supervisor
- เป้าหมายที่ท้าทายของ Call Center และทีมงาน
- ภาวะผู้นำและคุณสมบัติ..กับการดูแล Call Center
- ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และวิธีแก้ไข
- QA กับการควบคุม KPI ให้บรรลุตามเป้าหมาย อย่างราบรื่น
จิตวิทยาในการสื่อสารกับทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
- วิธีการสอนงาน, มอบหมายงาน และสั่งงาน
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center และการให้ Feedback
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง
- เทคนิคการสื่อสาร กับลูกน้องที่ขยัน กับลูกน้องที่ไม่เชื่อฟัง
- วิธีการขจัดความขัดแย้งของ Call Center
- เทคนิคการประสานงาน เพื่อให้ราบรื่น .... ฯลฯ

การควบคุมดูแล Call Center และ Agent เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ทักษะของทีมงาน และการพัฒนาศักยภาพของลูกทีม
- เทคนิคการกระตุ้นผลงาน (Drive/Motivation Technique)
- เทคนิคการบริหารเวลาปฏิบัติงานของลูกทีม
- วิธีการบริหารความเครียด ปรับอารมณ์ และการสร้างความสุขในที่ทำงาน
กลยุทธ์การบริหารงาน Call Center สู่ความสำเร็จ
- เปิดมุมมองใหม่ๆ กับการบริหารงานที่สร้างสรรค์ของ The Best Professional Supervisor
- การบริหารกฎ-ระเบียบ-ข้อบังคับ และข้อควรปฎิบัติ
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center Case Study
Practice & Activity
Workshop

อ.สรวิทย์ บัวศรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gold Orchid
Bangkok Hotel


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันพฤหัสที่
19 มีนาคม

2563
9.00-16.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5

เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook & Line)
(Professional Communication On Social Media) 
article
การพัฒนาความคิด พัฒนา EQ และการปรับเปลี่ยนคำพูด
•    ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการที่แสดงออก
•    เทคนิคการใช้ข้อความและคำพูดเชิงบวก (Magic Words)

ความรู้ด้านงานสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media
•    คุณสมบัติของ Admin Page
•    ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท
•    ปัญหาและผลเสียที่เกิดขึ้น ในโลก Social Media
•    เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารจัดการ Case

การตอบข้อความผ่านทาง Page Facebook - Social Media
•    การวิเคราะห์คำพูดที่แสดงออกถึงความไม่พอใจ
•    การใช้ข้อความ Wording และคำพูดใน กรณีต่างๆ
•    เทคนิคและวิธีการเขียนตอบข้อความใน Social Media
•    การใช้ข้อความ เพื่อความเข้าใจ กระจ่างชัด โน้มน้าวจิตใจ และลดข้อโต้แย้ง
•    เทคนิคการเปลี่ยนข้อความและคำพูด (Magic Words)
•    ตัวอย่าง Case ที่เกิดขึ้นจริง

Workshop & Practice
•    ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการตอบข้อความ ในกรณีต่างๆ
•    ข้อเสนอแนะ & สรุปเทคนิคที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของลูกค้า

พร้อมรายละเอียดเทคนิคในการจัดการและควบคุมต่างๆ มากมาย
Case Study
Practice & Activity
Workshop

อ.ขวัญเรือน กมลกลาง 

Gold Orchid
Hotel

วันเสาร์ที่
21
มีนาคม
2563
9.00-16.30 น.

5,500

Call
02-589-3001

 

 

6Quality Assurance มืออาชีพ article
Professional Call Center Quality Assurance)

หลักสูตรสำหรับ พนักงานควบคุมคุณภาพ QA & Supervisor
ฝึกทักษะการเป็น QA มืออาชีพ เน้นการสื่อสาร และการประเมินผล
ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center
•    บทบาท - คุณสมบัติ และความสามารถของ QA
•    ปัญหาของ QA ที่เกิดขึ้นใน Call Center
•   KUSHA กับความพร้อมในการทำหน้าที่ QA

การวางแผนตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพการบริการ
•    วัตถุประสงค์ในการวัดและตรวจสอบคุณภาพ
•    การวางแผนตรวจสอบ
•    กระบวนการตรวจสอบ และประเมินทักษะผู้ให้บริการ
•    การประเมินผลการปฏิบัติงานของ Agent
•    วิธีการลดข้อผิดพลาดในการประเมิน
•    สิ่งที่ QA ต้องทำหลังประเมิน

เทคนิคการสื่อสาร และการ Motivate
•    วิธีการสื่อสาร เพื่อแจ้งผลการประเมิน
•    การรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหาร
•    การให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงาน 

การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการ Call Center
•    การปรับปรุงหัวข้อในการประเมิน
•    การพัฒนาแบบฟอร์มการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
•   KPI ดัชนีชี้วัดการให้บริการของทีมงาน Call Center ที่ท้าทาย
•    เครื่องมือในการกระตุ้นผลการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ (Drive & Motivate)

Case Study & Best Practice
Workshop

Practice
ฝึกทักษะเพื่อเพิ่มความสามารถในการเป็น QA ระดับมืออาชีพ
อ.สรวิทย์ บัวศรีGold Orchid
Hotel
วันอังคารที่
24 มีนาคม
2563
9.00-16.30 น.
7,500รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

หลักสูตร In-House ที่จองแล้ว


6

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Positive Thinking) article

 

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว

วันพุธที่
11,18
มีนาคม
2563
9.00-16.30 น.

In-house
Training

 

จองแล้ว
รุ่นที่ 4-5

7

หลักสูตร ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้..อย่างมีประสิทธิผล article
(Effective Collection Calls)

*** หลักสูตรที่ปรับทัศนคติและวิธีการพูด วิธีโน้มน้าว ที่พนักงานทวงหนี้ต้องเรียน..เพื่อทำให้ภาพลักษณ์การทวงหนี้ของบริษัทดีขึ้น...Recommended !!

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว

วันอังคารที่
17
มีนาคม
2563
9.00-16.30 น.

In-house
Training

จองแล้ว

8

เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook & Line)
(Professional Communication On Social Media)
article

อ.ขวัญเรือน

จองแล้ว

-

In-house
Training

จองแล้ว

ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2562 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2563
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2563
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 25
63 อบรม เทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร ศิลปะ การ สื่อสาร เพื่อ การ จัดการ การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การ สื่อสาร อย่าง สร้างสรรค์ workshop การสื่อสาร อบรม จิตวิทยาการสื่อสาร การ สื่อสาร อย่าง มือ อาชีพ เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตร ทัศนคติ เชิง บวก หลักสูตรการคิดเชิงบวก หลักสูตร positive thinking หลักสูตร service mind หลักสูตร service excellence service mind training อบรมโครงการการบริการลูกค้า attitude service mind คือ เทคนิค service mind จิตสำนึก และ ทัศนคติ ต่อ งาน บริการ บริษัท จัด อบรม service mind service mind to service excellence หลักสูตร การรับสายโทรศัพท์
 ปฏิทินการอบรม In-House รายชื่อหลักสูตร Consulting Facilities สถานที่อบรม